1 เม.ย.63 เริ่มหักได้แล้ว…… หัก ณ ที่จ่าย 1.5% ประกาศบังคับใช้แล้ว ลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

จากอัตรา 3% เหลือเพียง
1.5% ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63
2% ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64
(เฉพาะการนำส่งตามวิธี E-Witholding TAX)
โดยประกาศลดอัตราดังกล่าว
ให้สำหรับการจ่ายเงินได้ประเภทต่อไปนี้
กรณีจ่ายให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
1. เงินได้ตามมาตรา 40(2)
2. เงินได้ตามมาตรา 40(3) เฉพาะค่าสิทธิ์
3. เงินได้ตามมาตรา40(6) 40(7)
4. เงินได้ตามมาตรา 40(8)
เฉพาะส่วนของส่งเสริมการขาย
กรณีจ่ายให้กับบุคคลธรรมดา
1. เงินได้ตามมาตรา 40(6) 40(7)
ออกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 361
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/026/T_0003.PDF?fbclid=IwAR24dqnxdH1mPeplZrcCE8mGQd2qSpy0Kv60qt1BpeLJ_bDAzRhvNZyuAwI