มาตรการรองรับ Covid-19 (โควิท -19) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563
คำแนะนำการยื่นหนังสือชี้แจงกรณีได้รับผลกระทบจากการจัดประชุมจากการแพร่ระบาดของโรค COVID 19
หนังสือชี้แจงการประชุมในรูปแบบ Google Form(กรุณาล็อกอิน GMAIL ก่อน คลิ๊กกรอกแบบฟอร์ม)
ตัวอย่างหนังสือชการประชุมแจงเหตุผล (PDF)      (WORD)

ขอขอบคุณที่มา:

เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า WWW.DBD.GO.TH