มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19

มาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ COVID-19
>> ผู้จ่ายได้เพิ่ม ผู้รับได้เพิ่ม
>> เสริมสภาพคล่องธุรกิจ
>> ส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
>> เพิ่มความเชื่อมั่นตลาดทุน
>> ร่วมเดินหน้าเศรษฐกิจไทย

สรุปมาตรการ COVID 10 มี.ค. 63

1) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (2% 2ปี ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย) ในวงเงิน 150,000 ล้านบาท
2) พักเงินต้น ลดดอกเบี้ย แก่ลูกหนี้ ออมสิน ธกส ธพว
3) ธปท ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์
4) กองทุนประกันสังคมให้วงเงินสินเชื่อ (3% 3ปี) ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท
5) ลด withholding tax จาก 3% เป็น 1.5%
6) SME ที่ร่วมมาตรการ 1 หักรายจ่ายดอกเบี้ย 1.5 เท่า
7) สถานประกอบการนำรายจ่ายค่าจ้างหักภาษีได้ 3 เท่า
8) เร่งคืน VAT ให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ ภายใน 15 วันหลังยื่นแบบ
9) คืนเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้า
10) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง
11) ให้ส่วนราชการลดชะลอค่าธรรมเนียมค่าเช่า เช่นที่ราชพัสดุ
12) SSF 65%-equity 10 year 200,000 บาท ซื้อในช่วงเม.ย.-มิ.ย. 63 switch กองได้

#กรมสรรพากร #ลดอัตราหักณที่จ่าย #ลดดอกเบี้ยจ่าย #ลดภาระ #เสริมสภาพคล่อง #หักรายจ่าย
#เร่งคืนภาษี #ผู้ส่งออกที่ดี #หักลดหย่อน #กองทุนรวม #SSF #ซื้อหน่วยลงทุน #บริจาค #eDonation
#ยกเว้นVAT #ยกเว้นภาษี