รับทำบัญชีและภาษี

รายละเอียด

ด้านการบันทึกบัญชี

 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

 วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

 บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

 จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

 จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)

 จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

 จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

 จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

 จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ด้านประกันสังคม

 จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

Image is not available
Image is not available
ติดต่อเรา
Fackbook
Line @
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider