รับจดทะเบียนบริษัท

รายละเอียด

 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านค้า กิจการร่วมค้า และอื่นๆ

 จดทะเบียนขอหมายเลขผู้เสียภาษี

 จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน

 จดทะเบียนขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ เช่น
– ใบอนุญาตสำหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
– จดทะเบียนภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ
– ใบอนุญาตของสำนักงานผู้แทน, สำนักงานภูมิภาค
– จดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบกิจการของสาขานิติบุคคลต่างประเทศ
– อื่นๆ

 จดทะเบียนใบอนุญาต โรงงาน กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษ และอื่นๆ

 บริการชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ยกเลิกภาษีมูลค่า

 เพิ่มและคืนบัตรผู้เสียภาษี พร้อมทั้งเป็นตัวแทนชี้แจงในส่วนงานเลิกที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

 จดทะเบียนเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ เช่น
– เปลี่ยนแปลงกรรมการ
– เปลี่ยนที่อยู่
– เปลี่ยนวัตถุประสงค์
เปลี่ยนชื่อ
– เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นคัดสำเนาเอกสารทางราชการ เช่น เอกสารสำคัญของบริษัทหนังสือรับรอง, ข้อบังคับ, วัตถุประสงค์, ตราประทับ
– คัดงบการเงิน/ คัดเอกสารแบบแสดงรายการภาษีพร้อมรับรองเอกสาร

Image is not available
Image is not available
ติดต่อเรา
Fackbook
Line @
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider