รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ครบวงจร

         เราคือผู้ให้บริการด้านการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับ บัญชีและภาษีแบบครบวงจร ประกอบด้วย บริการจัดทำบัญชี วางระบบบัญชี บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร บริการงานจดทะเบียนธุรกิจบริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจด้านบัญชี และด้านตรวจสอบบัญชีมายาวนานกว่า 10 ปี เราพร้อมจัดการปัญหาด้านบัญชี และภาษีอากร ให้กับท่านได้ทั้งหมดแบบครบวงจร ที่เราที่เดียวด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม

บริการของเรา

Image is not available
รับจดทะเบียนบริษัท

รายละเอียด
✅ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านค้า กิจการร่วมค้า และอื่นๆ

✅ จดทะเบียนขอหมายเลขผู้เสียภาษี

✅ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

✅ จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน

Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
รับวางระบบบัญชีและโปรแกรมทางบัญชี

✅ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร้านค้า กิจการร่วมค้า และอื่นๆ

✅ จดทะเบียนขอหมายเลขผู้เสียภาษี

✅ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

✅ จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน

✅ จดทะเบียนขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

✅ จดทะเบียนใบอนุญาต โรงงาน กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษ และอื่นๆ

✅ บริการชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร ยกเลิกภาษีมูลค่า

Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
บริการตรวจสอบบัญชี

✅ รับตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี รายไตรมาส หรือวิธีตามที่ตกลงร่วมกัน

✅ ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีภาษีอากร โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

✅ รายงานข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดบกพร่องของการควบคุมภายในทางบัญชีที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต

Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
รับทำบัญชีและภาษี

ด้านการบันทึกบัญชี

✅ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

✅ วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด

✅ บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

✅ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท

Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider